Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6794 2995
Workout!
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaPsaiko Psaiko
8533 05ba 500
Déjà Moo
Reposted fromkillerklown killerklown viaPsaiko Psaiko
8768 d488
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaPsaiko Psaiko
Reposted fromFlau Flau
5166 0301 500
need
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaserenite serenite
6119 63f9 500
Reposted byNeketirikebab
0255 eb40 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaszpaqus szpaqus
2656 ecc6 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSurvivedGirl SurvivedGirl
4860 51af 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamilky-mist milky-mist
6065 2436
Reposted fromlaters laters viamilky-mist milky-mist
6464 0b1e
Reposted fromsavatage savatage viatomczan tomczan
3364 7029 500
Reposted fromhormeza hormeza viamyszkaminnie myszkaminnie
2134 c296 500
Reposted fromhormeza hormeza viamilky-mist milky-mist
8269 d83d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaagp agp
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaoll oll
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza viaoll oll
0079 84b4
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
2136 f69d 500
Reposted fromhormeza hormeza viahash hash
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw viaeternaljourney eternaljourney
0407 dbb6 500
Wrocław
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viamortiah mortiah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl