Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4053 9499 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viajointskurwysyn jointskurwysyn
8571 0446
Reposted fromcourtney97 courtney97 viapattyyy pattyyy
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viaDangerousHope DangerousHope
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaDangerousHope DangerousHope
4439 23d8
Reposted from4777727772 4777727772 viakajakkowalik kajakkowalik
Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca, lecz pamiętaj: naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca.
— Michał Zabłocki
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
9848 a5e5
4016 f306 500
Reposted fromdelain delain viajointskurwysyn jointskurwysyn
Człowiek, który stracił przedmiot miłości lub nigdy posiąść go nie zdołał, jest z reguły człowiekiem smutnym ("kto nie kocha, tkwi w śmierci");nie pomoże mu wyładowanie postawy twórczej. Nierzadko ze stratą przedmiotu miłości życie traci też swój sens, staje się szare i puste. W jeszcze gorszej sytuacji są ci, którzy nigdy nie kochali. Ich życie jest puste i jałowe. Jego koloryt jest szary, smutny, żyją oni tylko z poczucia obowiązku. 
— Dekalog Antoniego Kępińskiego
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viapattyyy pattyyy
6303 75b6 500
Reposted frommassivejack massivejack viaradaetyki radaetyki
8812 1911 500
Reposted fromerial erial viapattyyy pattyyy
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakotfica kotfica
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe vialaj laj
"kocham" mów ostrożnie. To słowa których cofnąć nie sposób, zostają z Tobą do końca życia. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia viachapstick chapstick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl