Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viaagp agp
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viaagp agp
Najważniejszy krok, jaki może zrobić człowiek. To nie ten pierwszy, prawda? To następny. Zawsze następny krok (...).
— Brandon Sanderson - "Dawca Przysięgi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparamour paramour
9475 c594
Reposted fromdivi divi viasziiiz sziiiz
Kiedy się zacznie myśleć o wszys­tkim, co mogłoby się zdarzyć, można ześwi­rować w trymiga. 
— William Wharton
1394 ffa0
Reposted fromkasiastrofa kasiastrofa viaoll oll
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
3043 2f7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
6114 4eb5 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaagp agp
Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.
— Franz Kafka
Reposted fromUndomiel Undomiel viaagp agp
"Znów ogarnia mnie ten dziwny nastrój. Na bezludnej wyspie zobaczyłem ślad stóp na piasku..."
4632 e480 500
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viapattyyy pattyyy
Gdzie popełniłem błąd? 
Jakbym miał głośniki wmontowane w dłonie..
Bo wszystko leci mi z rąk..
4053 9499 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viajointskurwysyn jointskurwysyn
8571 0446
Reposted fromcourtney97 courtney97 viapattyyy pattyyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl